Privacyverklaring

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor het volgende UNESCO Werelderfgoed:

  • De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam
  • De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het UNESCO Werelderfgoed Grachtengordel Amsterdam
  • De gemeente Beemster is verantwoordelijk voor het UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster

In deze verklaring wordt hieronder verder gesproken van het samenwerkingsverband “Van Wereldformaat” (SVW).

Eén van de verplichtingen die SVW daarbij heeft is het uitdragen van de bijzondere waarden van deze werelderfgoederen. De website vanwereldformaat.nl is één van de middelen waarmee zij dit bereikt.

De partijen in het SVW kunnen persoonsgegevens van u verwerken, omdat u een contact-, download-, of aanmeldformulier op de website vanwereldformaat.nl heeft ingevuld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die het SVW van u verwerkt in het kader van deze website.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen, te weten:

  • Beantwoording van vragen en interactie;
  • De verbetering, beveiliging en monitoring van de website en apps;
  • De meting van tevredenheid over de website.

Het SVW verwerkt en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan u. De website vanwereldformaat.nl van SVW kan links naar websites van derden bevatten. Het SVW is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Verstrekking aan derden

Het SVW verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het SVW dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Plichten en verantwoordelijkheden

Het SVW gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en is verplicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar werelderfgoed@amsterdam.nl. Het SVW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het SVW gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Beveiliging

Het SWN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website vanwereldformaat.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op werelderfgoed@amsterdam.nl.