Disclaimer

Simone Stokman met haar kooikerhondje is kooiker van Eendenkooi Stokman in Vijfhuizen. Foto: Natascha Libbert

 

 

Gebruik van deze internetsite

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam nemen alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite.

De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Wij kunnen evenmin garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Internetsites van derden

Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat de samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam controleren internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam, respectievelijk de relevante rechthebbenden, behouden zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam of de rechthebbenden, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Het beeldmateriaal op deze internetsite is van Natascha Libbert, tenzij anders aangegeven. De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam hebben het copyright van deze foto’s, tenzij anders aangegeven.

 

Online communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail naar de samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam te sturen. Wij adviseren u geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan de hierboven genoemde samenwerkende werelderfgoederen te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer de samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen zijn) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaarden de samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan de samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam of aan u, het al dan niet functioneren van deze internetsite misbruik van de internetsite, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

De samenwerkende werelderfgoederen Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en Grachtengordel Amsterdam behoudt zich het recht voor de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Beeldgebruik

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, kan contact met ons opnemen.